گزارش جلسه شورای هماهنگی سازمان های نظام پزشکی استان های خراسان "شمالی، رضوی و جنوبی"

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران