گزارش دومین جلسه کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم در حوزه سلامت

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران