دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 50-80