ویتامین دی؛ کمبود، اپیدمیولوژی و درمان (بخش اول)

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس اداره تحقیق و توسعه، مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس دارویی، کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران