گزارش جلسه هم اندیشی منتخبین جامعه پزشکی با مسئولین نظام پزشکی

نوع مقاله : خدمات سازمان

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران