نشست خبری ریاست، معاونین و روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد با خبرنگاران رسانه های گروهی

نوع مقاله : خدمات سازمان

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران