دکتر حاذق الدوله؛ طبیب مخصوص استاندار خراسان

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد