گزارش جلسه هم اندیشی انجمن پزشکان عمومی با موضوع چالش های مطالبات جامعه پزشکی از سازمان های بیمه گر

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران