گزارش اولین جلسه پرسش و پاسخ اعضای سازمان نظام پزشکی با ریاست و هیأت مدیره سازمان

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران