تحول و نوآوری در نظام آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و منطقه 9 آمایشی (خراسان بزرگ)

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران