شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 بخش داخلی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران

3 بخش جراحی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 بخش رادیولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

7 بخش بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

8 بخش رادیوتراپی و انکولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

9 گروه پزشکی خانواده، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

10 بخش اورولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

11 گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

12 بخش زنان و مامایی، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

13 مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

14 بخش اطفال، بیمارستان دکتر شیخ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

15 مشاور معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. مدیر مسئول فصلنامه کشوری بهورز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

16 بخش اطفال، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

17 بخش جراحی، بیمارستان قائم(عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

18 بخش بیماری‌های دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

19 جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد، ایران. سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

20 مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی 115، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

21 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

22 بخش آسیب شناسی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

23 مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی، جراحی سر و گردن و علوم وابسته، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

24 مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

25 مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

26 بخش اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

27 مدیریت پشتیبانی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم ‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران

28 بخش جراحی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

29 بیمارستان امید، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

30 گروه فارماکودینامی و سم‌شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

31 بخش اورولوژی، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

32 بخش پوست، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

33 گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: انتشار مشکلات و تنگناهای صنف پزشکی  یکی از مواردی است که در حوزه حرفه ای پزشکی در ایران کمتر مورد توجه واقع شده است. هدف از این مطالعه، ارائه دیدگاه صاحب‌نظران در مورد قالب مجله، محتوا و کیفیت مقالاتی است که لازم است در مجله سازمان نظام پزشکی مشهد انتشار یابند.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی کیفی در سال 1392 و در طی یک جلسه به صورت گروه هدف (Focus group) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اعضای سازمان نظام پزشکی مشهد بودند. افراد دیدگاه‌های خود را به صورت سخنرانی و همچنین نوشتاری (در پرسش‌نامه‌های از پیش طراحی شده) ارائه کردند.
یافته‌ها: در مجموع نظرات 45 نفر از صاحب نظران جمع آوری گردید. 85% شرکت کنندگان مرد با متوسط (انحراف معیار) سنی(7) 49 سال بودند. 76% شرکت‌کنندگان از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. شرکت‌کنندگان نظرات خود را در دو حوزه (1) ساختار مجله و (2) محتوای مجله بیان نمودند. برای بهبود ساختار مجله، اصلاح ساختار فیزیکی مجله (با استفاده ازگروه تحریریه قوی و متخصص، کاهش هزینه‌های چاپ، الکترونیک شدن مجله از طریق تارنمای سازمان) (22%)، نظرسنجی از تمام اعضای سازمان برای انتخاب سرفصل‌های مجله (22%)، و تداوم انتشار مطالب علمی- ترویجی در مجله(22%) بیشترین پیشنهادها را به خود اختصاص دادند. بیشترین موضوعات پیشنهادشده برای محتوای مطالب مجله به ترتیب شامل آموزش مسائل قانونی- حقوقی و کیفری در پزشکی (60%)، ارائه مطالب علمی و آموزشی و کاربردی در پزشکی (56%)، آموزش اخلاق پزشکی (31%) بودند.
نتیجه‌گیری: جامعه پزشکی به علت گرفتاری و مشغله زیاد کمتر فرصت مطالعه در مورد مسائل مرتبط با حرفه خود اعم از مسائل قانونی، حقوقی و کیفری دارند. همچنین ممکن است به علت فاصله گرفتن از محیط دانشگاهی کمتر امکان آشنایی با تغییرات به روز علم پزشکی داشته باشند. مجله سازمان نظام پزشکی مشهد می‌بایست با به کار بستن نظرات همکاران و استادان به عنوان یک سکوی آموزشی عمل کند. به علاوه لازم است با رویکردی پژوهشی به مسائل صنفی و معضلات جامعه پزشکی بپردازد.

کلیدواژه‌ها