مقایسه درآمد پزشکان عمومی در نقاط مختلف جهان

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مرکز سم‌شناسی پزشکی، بیمارستان امام‌رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: پزشکان نقشی کلیدی در کارآمدی سیستم درمان در هر کشوری دارند. ایجاد شرایط مناسب شغلی برای آنها از جمله سیستم پرداخت مناسب منجر به افزایش کیفیت خدمات پزشکی می‌شود. هدف از این مطالعه مقایسه سیستم پرداخت مالی و درآمد پزشکان عمومی در ایران با دیگر کشورها است.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی میزان درآمد پزشکان عمومی در ایران و 16 کشور دیگر با میزان درآمد سرانه در آن کشورها مقایسه شده است. داده‌های مربوط به میزان درآمد پزشکان از مقالات و تارنماهای معتبر استخراج شد. مبنای درآمد پزشکان عمومی در ایران، دستورعمل پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری نسخه 02 و دستورعمل اجرای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی نسخه 13 بود. میزان درآمد سرانه در هر کشور نیز با استفاده از معیار برابری قدرت خرید (PPP per capita) بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: درآمد سالانه پزشکان عمومی در کشورهای امریکا (98000$)، کانادا (92246$)، استرالیا (80532$) و ژاپن (71688$) بیشترین و در کشورهای رومانی (4444$)، چین (5675$)، هندوستان (8180$) و ایران (12160$) کمترین بوده است. با در نظر گرفتن نسبت درآمد سالانه پزشکان عمومی به درآمد سرانه، پزشکان در ژاپن (236%)، کانادا (224%)، هندوستان (211%) و امریکا (195%) بالاترین و در رومانی (47%)، جمهوری چک (69%)، چین (75%) و کویت (96%) کمترین نسبت درآمدی به درآمد سرانه را دارا بودند. در این زمینه، با اینکه پزشکان عمومی در کشور هندوستان یکی از کمترین درآمدها را نسبت به سایر کشورها دارا هستند اما بر اساس نسبت درآمدشان به درآمد سرانه عموم جامعه جزو بالاترین کشورها بودند.
نتیجه‌گیری: درآمدهای غیرمنطقی پایین در پزشکی منجر به کاهش رضایت شغلی پزشکان، ساعات کار طولانی، افزایش احتمال خطا و حتی کسب درآمدهای غیرقانونی نظیر زیرمیزی و به تبع آن کاهش کیفیت خدمات بهداشتی-درمانی ارائه‌شده به بیماران می‌شود. درآمدهای افزوده و غیرقانونی در کشورهای با درآمد بالاتر در حد ناچیز  و کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران بالاتر بوده است. یک نظام پرداخت منطقی و انعطاف‌پذیر با توجه به شرایط روز، به احقاق حقوق پزشکان در ایران کمک کرده و به تبع آن منجر به افزایش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها