ارزیابی واگذاری ارائه خدمات دارویی به بخش خصوصی در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده استان خراسان رضوی: رویکردی بر سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه توسعه شبکه و ارتقا سلامت، مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، مشهد، ایران

2 واحد پزشک خانواده، مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: طی چند سال اخیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جهت منطقی کردن اندازه دولت، تقویت نظام پاسخگویی و کارآمد نمودن عرضه خدمات سلامت، استراتژی برون‌سپاری تأمین منابع را در دستور کار خود قرار داده است. این مطالعه با هدف بررسی کارآیی و اثربخشی واگذاری ارائه خدمات دارویی مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده به بخش خصوصی با رویکرد سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد به انجام رسیده است.
روش‌ها: در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی داروخانه های واگذار شده به بخش خصوصی در 7 شهرستان استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند از مسئولان، بررسی اسناد مالی و مستندات واحد امور دارویی و مالی استخراج شد. روایی صوری و روایی محتوایی ابزار با استفاده از Expert panel و پایایی آن با روش Test-retest و آلفای کرونباخ مورد  تأیید قرار گرفت و آنالیز داده‌ها با آزمون های T و Wilcoxon انجام شد.
یافته‌ها: با واگذاری ارائه خدمات دارویی سالیانه مبالغ بسیار زیادی در هزینه های پرسنلی صرفه جویی شد. درآمد دارویی پس از واگذاری حدود 2 برابر افزایش داشته است (P<0.001). میانگین تعداد نسخه‌های پیچیده شده حدود 48% افزایش نشان داد (P<0.01). میانگین رضایت مسئولان نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت.
نتیجه‌گیری: این مطالعه مشخص کرد که در کارآیی و اثربخشی ارائه خدمات دارویی بهبود حاصل شده است که نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن برون‌سپاری فعالیت‌های دارویی به بخش غیردولتی بوده است.

کلیدواژه‌ها