تحلیل آرای ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد در سال 1391

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: سازمان نظام پزشکی بزرگترین و قدیمی‌ترین سازمان غیردولتی در ایران می‌باشد. این مطالعه با هدف تحلیل آرای ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد در سال 1391 انجام شده است.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات سازمان نظام پزشکی مشهد انجام شد. تحلیل آرا انحصاراً در آرای پزشکان انجام شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده  شامل تعداد آرای مأخوذه، سن نامزد، جنس نامزد، سطح تحصیلی نامزد (عمومی یا متخصص)، عضویت در هیأت علمی دانشگاه و استخدام دولتی بودن در نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته‌ها: در مجموع 2766 نفر شامل 1603 پزشک، 450 دندانپزشک، 224 داروساز، 98 دکترای علوم آزمایشگاهی، 301 کارشناسان پروانه‌دار و 90 ماما در رأی‌گیری شرکت کردند. نسبت شرکت‌کنندگان به کل تعداد اعضای سازمان نظام پزشکی مشهد 25% و در گروه‌های مختلف، در پزشکان 25%، دندانپزشکان 33%، داروسازان 25%، دکترای علوم آزمایشگاهی 62%، کارشناسان پروانه‌دار 47% و ماماها 4% بود. آنالیز داده‌های مرتبط با آرای پزشکان نشان داد با درنظرگرفتن فاکتورهای مؤثر به صورت مستقل، همکاران با سن بالاتر، متخصص و عضو هیأت علمی بیشترین رأی را کسب کردند، اما جنسیت و استخدام دولتی بودن بی‌تأثیر بود. با در نظر گرفتن تأثیر متقابل مؤلفه‌های فوق با هم، تنها عضویت در هیأت علمی دانشگاه با آرای بیشتر مرتبط باقی ماند (P=0.001).
نتیجه‌گیری: این نتایج نشان می‌دهد پزشکان برای حل معضلات صنفی خود بیش از هر چیز به اعضای هیأت علمی دانشگاه اعتماد دارند. میزان مشارکت در انتخابات نظام پزشکی مشهد تقریباً یک دوم انتخابات نظام پزشکی انگلستان است که رأی‌گیری به صورت پستی و فرستادن برگه رأی به نشانی اعضا انجام ‌می‌شود. از آن‌جا که اکثر کارکنان نظام سلامت ممکن است در روز رأی‌گیری در کشیک، مطب، اتاق عمل و یا کارهای اجرایی گرفتار باشند، ارسال برگه‌های رأی برای آنها می‌تواند به افزایش مشارکت در انتخابات نظام پزشکی ایران منجر شود.

کلیدواژه‌ها