برخورد با درد شکم در کودکان

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی (اقدامات هدفمند در مطب)

نویسنده

بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، درگز، ایران