نحوه برخورد با یک ضایعه پوستی رنگدانه‌دار که به تازگی پیدا شده است

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران