عوارض گلوکوکورتیکوئیدها و اقدامات ساده برای شناسایی زودرس و پیشگیری از آنها

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات بیماری‌های روماتیسمی، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران