پزشکی که جان خود را در راه احیای بیمار از دست داد

نوع مقاله : بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران