یادگاری به جز "نام نیک" برایتان به جای نخواهم گذاشت (یادمان استاد فقید دکتر منصور سیدحسین‌زاده اردبیلی)

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران