نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی پزشکان دارای مطب خصوصی در شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 شهرداری مشهد، مشهد، ایران

3 سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: برای برقراری یک نظام سلامت متوازن و سیستم شهری یکپارچه در هر شهر، کنترل توزیع جغرافیایی مطب‌ها و محل‌های کار جامعه پزشکی یکی از ضروریات شناخته شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی و نحوه توزیع مطب‌های پزشکان اعم از عمومی و متخصص در شهر مشهد است.
روش‌ها: در این مطالعه توزیع مطب‌های پزشکان در مناطق شهری مشهد مورد بررسی قرار گرفت. محل جغرافیایی مطب‌ها و خصوصیات فردی پزشکان شامل جنسیت، عمومی یا متخصص و رشته تخصصی از بانک اطلاعاتی سازمان نظام پزشکی مشهد شامل پزشکان ثبت‌شده تا ابتدای آبان 1392 استخراج گردید.
یافته‌ها: در مشهد، 2915 پزشک یعنی 45% از اعضای سازمان نظام پزشکی مشهد دارای مطب خصوصی هستند. از این تعداد 1512 نفر (51.9%) پزشک عمومی و 1403  نفر (48.1%) پزشک متخصص و فوق تخصص هستند. در میان پزشکان متخصص، پزشکان دارای تخصص زنان و زایمان (15.3%)، کودکان (11.8%) و داخلی (11.0%) بیشترین تعداد و پزشکان دارای تخصص  انکلوژی (0.2%)، طب کار (0.2%) و پزشکی قانونی (0.1%) کمترین تعداد را تشکیل می‌دهند. با در نظر گرفتن منطقه‌بندی شهر مشهد (13 منطقه شهری)، بیشترین تجمع مطب‌های خصوصی در منطقه 1 (34.9%) و منطقه 8 (15.6%) و کمترین تجمع در منطقه 12 (0.2%) و منطقه ثامن (0.9%) بوده است، که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری دارد (0.001>P). بررسی داده‌ها نشان می‌دهد، بیشترین تجمع مطب‌های خصوصی در دو منطقه نسبتا مرفه شهر مشهد، خصوصاً در اطراف 2 بیمارستان عمومی و اصلی شهر (بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج)) بوده است.
نتیجه‌گیری: تا 8 سال پیش، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر روی مکان‌یابی مطب‌‌ها نظارت داشته و برای صدور پروانه در مناطق پرتجمع محدودیت ایجاد می‌کرده است. بازگشت به روند قبلی با همکاری شهرداری و سازمان نظام پزشکی مشهد، به متعاد‌ل‌سازی تجمع مطب‌ها، کاهش تردد در مناطق پرتجمع و بهبود دسترسی شهروندان به پزشکان کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها