دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، آذر 1392، صفحه 56-109 

مقاله علمی-پژوهشی

بررسی هفت ساله از دعاوی خطاهای دندانپزشکی در شهر مشهد، ایران

صفحه 60-63

عصمت شهیدی؛ سید حسین حسینی زارچ؛ سید هادی موسوی محمدی؛ محمد اسدی؛ وحید روشن‌روان


نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی پزشکان دارای مطب خصوصی در شهر مشهد

صفحه 68-72

سید مصطفی منزوی؛ علی مرتضی عینی؛ امین عبدالله زاده؛ حمید خسروجردی


هزینه و مدت بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان: یک بررسی تحلیلی در ایران

صفحه 81-84

محسن شکوهی‌زاده؛ امیررضا لیاقت؛ حسین مرعشی؛ اعظم میهن‌دوست؛ علیرضا عطاران


مقاله علمی-ترویجی

فتق دیسک بین‌مهره‌ای

صفحه 88-90

محمد فرجی‌راد


بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

پرواز به عرش هنگام آموزش دانشجویان

صفحه 100-100

رضا رجبیان