اهمیت آموزش‌های مراقبتی پیش از ترخیص: بررسی میزان رضایت بیماران از آموزش‌های ارائه‌شده در بیمارستان‌های شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: یکی از وظایف اصلی کادر درمانی بیمارستان‌ها، آموزش به بیمار و خانواده‌ وی درباره بیماری، نحوه استفاده از داروها و ارائه نکات ضروری در پیشگیری از عود و مزمن شدن آن می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایت بیماران از آموزش‌های ارائه شده توسط پرستاران و پزشکان در بیمارستانهای شهر مشهد می باشد.
روش‌ها:  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که در 5 بیمارستان جامع شهر مشهد در سال91-1390 انجام شد. افراد مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری تصادفی از بین بیماران بستری در بخشهای داخلی، جراحی، زنان و مامایی، اطفال، قلب و اورژانس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات یک پرسشنامه پژوهشگرساخته حاوی اطلاعات فردی و سؤالاتی برای سنجش میزان رضایت از آموزشهای دریافتی در مدت بستری در بیمارستان و پرسشنامه استاندارد رضایت بیمار(PSQ-18) بود. 
یافته‌ها: در این مطالعه، 62.2% بیماران مورد مطالعه زن و میانگین سن آنها 16.5 ± 42.3 بود. بیشترین احساس رضایت  بیماران از آموزشهای دریافتی درباره تشخیص بیماریشان (68.6%) و کمترین احساس رضایت بیماران در مورد تأثیر بیماری بر سایر اعضای خانواده (8.1%) بود. تحلیل آماری نشان داد بین متغیر سن و میزان رضایت از آموزشهای دریافتی رابطه معکوس معنی‌داری وجود دارد (0.007 = P). همچنین بین سطح تحصیلات و میزان رضایت از آموزشهای دریافتی هم رابطه معکوس معنی‌داری وجود داشت (0.009 = P). به علاوه، بین تعداد دفعات بستری و میزان رضایت از آموزشهای دریافتی رابطه معنی‌دار مستقیمی وجود داشت (0.007 = P). بیشترین میزان رضایت (رضایت خیلی زیاد و زیاد) از آموزشهای دریافتی از بخش قلب (78.4%) و بخش زنان و مامایی (57.5%) و کمترین رضایت از بخش داخلی (9.2%) بود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش لزوم بهبود آموزش‌های ارائه‌شده به بیماران را در بیمارستان‌های مشهد مطرح ‌می‌نمایند. بر این اساس، مسئولین بیمارستانها می‌بایست با کمک متخصصین امر آموزش، برنامه‌های آموزشی مدون و کاملی را برای بیماران فراهم آورند تا منجر به افزایش رضایت مددجویان و کاهش هزینه‌های درمانی از طریق کاهش طول مدت بستری و جلوگیری از بستری شدنهای مکرر در بیمارستانها شود.   

کلیدواژه‌ها