هزینه و مدت بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان: یک بررسی تحلیلی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 واحد رایانه، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 معاونت خدمات و پشتیبانی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: مدیران ارشد بیمارستان جهت مدیریت مؤثر سازمان خود به اطلاعات صحیح و دقیق در مورد منابع مالی و امکانات نیاز دارند. هدف این مطالعه بررسی خصوصیات آماری سالانه بیماران بستری در یک بیمارستان مرجع در ایران بود.
روش‌ها: در این مطالعه کل بیماران بستری‌شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1391 مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌های این بیماران شامل سن، جنس و مدت بستری از واحد فناوری اطلاعات و هزینه‌ هر روز بستری از واحد حسابداری بدست آمد و به تفکیک هر بخش در نرم‌افزار آماری وارد شد. محاسبه هزینه‌ روزانه بستری در هر بخش بر اساس هزینه تخت، هزینه متوسط داروهای مصرفی و خدمات درمانی جانبی (نظیر رادیوگرافی یا فیزیوتراپی) صورت گرفت.
یافته‌ها: در طی سال 1391، 54181 نفر/ بستری (50.3% زن) در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد گزارش شد. میانگین (انحراف معیار) سن بیماران (22.8) 40.6  سال بود. بیشترین تعداد بستری‌ در بخش‌های مسمومین (7488؛ 13.8%) و اورولوژی (6259؛ 11.6%) بود. میانگین سنی بیماران بستری در بخش‌های اورژانس داخلی (64.3) و سی‌سی‌یو#1 (62) بیشترین بود. بیشترین طول مدت بستری در آی‌سی‌یو عفونی با میانگین 493.9 ساعت و کمترین طول مدت بستری در بخش مسمومین با میانگین 53.6 ساعت بود. بیشترین هزینه بستری مربوط به آی‌سی‌یو جراحی قلب (41,607,541 ریال) و پس از آن بخش جراحی قلب (23,795,857 ریال) و کمترین هزینه مربوط به بخش‌های سایکوسوماتیک (1,016,584 ریال) و مسمومین (2,105,944 ریال) بود. بین مدت بستری و هزینه بستری ارتباط معنی‌داری وجود داشت (0.001>P). همچنین بین سن بیماران و مدت بستری ارتباط معنی‌دار مستقیمی وجود داشت (0.001>P). 
نتیجه‌گیری: ارائه عادلانه خدمات بهداشتی درمانی با بهره‌گیری از آمارهای دقیق و قابل اعتماد امکان‌پذیر است.  با طراحی پروتکل‌‌های بیمارستانی (تجویز منطقی دارو و تعریف زمان ترخیص) برای بیماری‌های مختلف می‌توان در جهت به‌حداکثر رساندن ارائه خدمات بهداشتی - درمانی و کاهش تحمیل هزینه‌های غیرضروری بر بیماران گام برداشت.  

کلیدواژه‌ها