فتق دیسک بین‌مهره‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

بخش جراحی مغز و اعصاب، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران