رویکرد به خونریزی غیر طبیعی رحمی در سنین باروری

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

بخش جراحی زنان و زایمان، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران