تغذیه در فصل سرما و آلودگی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد، متخصص داخلی، مشهد، ایران