پرواز به عرش هنگام آموزش دانشجویان

نوع مقاله : بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

نویسنده

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران