او نباید بمیرد؛ جسارت و سرسختی برای نجات جان بیماران

نوع مقاله : پل

نویسنده

انجمن علمی پزشکان وابسته به سازمان‌های دولتی، مشهد، ایران