بررسی مشکلات جامعه پزشکی با حضور شورای عالی نظام پزشکی کشور به میزبانی سازمان نظام پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

دبیر شورای عالی نظام پزشکی ایران، تهران، ایران