مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان های پستان و لنفوم با افراد سالم

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه روانپزشکی، مشهد ایران

3 متخصص رادیوتراپی و انکولوژی، بیمارستان امید، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: در علت‌شناسی سرطان موارد مختلفی مطرح شده است. یکی از علل مطرح شده در ایجاد سرطان، ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به این بیماری است. لذا هدف از این مطالعه، مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان های پستان و لنفوم با افراد سالم بود.
روش‌ها: 90 بیمار مبتلا به سرطان پستان و لنفوم مراجعه کننده به یک مرکز درمانی سرطان در مشهد و درمانگاه‌های انکولوژی، با سن 18 تا 50 سال با حداقل سواد ششم ابتدایی وارد این مطالعه شدند (گروه مورد). معیارهای خروج شامل ابتلا به بیماری روانپزشکی در یک سال گذشته، بستری در بخش روانپزشکی در یک سال گذشته، صرع، تومورهای مغزی و متاستازهای مغزی بود. پس از ثبت مشخصات فردی، پرسشنامه سنجش شخصیت 5 عاملی NEO توسط بیماران تکمیل شد. سپس این پرسشنامه‌ توسط 90  فرد سالم از خانواده‌ی بیماران که از نظر سن، جنس و میزان تحصیلات مشابه آنها بودند تکمیل گردید (گروه شاهد). یافته ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: 93.3% از گروه مورد و 85.5% گروه کنترل را زنان تشکیل می‌دادند. میانگین امتیازات برون گرایی (0.001 > P)، انعطاف پذیری به تجارب (0.001 > P) در گروه مورد نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری پایین‌تر و امتیاز با وجدان بودن (0.018 = P) به طور معنی‌داری بالاتر بود. امتیاز روان‌نژندی و موافقت پذیری بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداد.
نتیجه‌گیری: احتمال دارد درون گرایی، باوجدان‌بودن و عدم انعطاف‌پذیری منجر به تجربه استرس و تنش بیشتر و زمینه‌ساز ایجاد سرطان باشد. آموزش شیوه‌های صحیح مقابله با تنش و حل مسئله و آموزش مهارت‌های ارتباطی مؤثر ممکن است در پیشگیری و مبارزه با سرطان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها