اولویت‌های شغلی و تحصیلی در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: رسیدن به اهداف عالیه سلامت نیازمند برنامه‌ریزی صحیح در تأمین بسترهای شغلی مناسب برای دانشجویان پزشکی، ایجاد جاذبه برای فعالیت فارغ‌التحصیلان در نظام سلامت کشور و شناسایی نقاط ضعف سیستم سلامت می‌باشد. یکی از راهکارها شناخت دغدغه‌ها، علایق واهداف شغلی و تحصیلی دانشجویان پزشکی است که در این مطالعه بررسی شده است.
روش‌ها: این مطالعه بر روی دانشجویان ورودی 1384 تا 1392 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. افراد مورد مطالعه به پرسش‌نامه‌ای شامل خصوصیات دموگرافیک و سؤالاتی در مورد اهداف شغلی و تحصیلی پاسخ دادند. تأثیرخصوصیات فردی بر پاسخ‌ها نیز مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: در این بررسی، از میان 256 دانشجوی گروه هدف،100 نفر (39.1%) به پرسش‌نامه‌ پاسخ دادند. از این میان، 64% مرد بودند. میانگین سن پاسخ‌دهندگان 2.4 ± 22.6 سال بود. بیشتر پاسخ‌دهندگان (94%) اعلام کردند پس از کسب مدرک عمومی، تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دارند. در میان رشته‌های تخصصی، قلب و عروق (13%) و پوست (11%) بیشترین محبوبیت را داشتند. 10% از پاسخ‌‌دهندگان نیز تمایل به کسب دکترای تخصصی داشتند که ژنتیک و بیوشیمی (2%) از محبوبیت بیشتری برخوردار بودند. در حالیکه در مقاطع غیربالینی، علاقه (38.9%) مهمترین انگیزه انتخاب رشته تخصصی را تشکیل می‌داد؛ در مقاطع بالینی، کسب درآمد بیشتر (48.4%) مهمترین انگیزه بود (0.03 = P). اکثریت افراد (52%) کار در مطب خصوصی را ترجیح دادند. بین مقطع تحصیلی با کار در بخش خصوصی و پژوهش بعد از تحصیل ارتباط معناداری وجود داشت (0.04 = P).
نتیجه‌گیری: افزایش بازدهی آموزش پزشکی کشور، هدایت مؤثر در طول دوران تحصیل و فراهم آوردن بستر حرفه‌ای مناسب برای فعالیت فارغ‌التحصیلان مستلزم شناسایی علایق و اهداف دانشجویان پزشکی است. لذا، بررسی علایق تحصیلی و شغلی دانشجویان پزشکی در سایر نقاط کشور و با حجم نمونه بالاتر، و ایجاد زیرساخت مناسب برای آینده شغلی این قشر ضروری به نظر‌ می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها