اقدامات هدفمند در مطب، رویکرد صحیح به سرفه

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی (اقدامات هدفمند در مطب)

نویسنده

فوق تخصص ریه، استادیار بیماری‌های داخلی، مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن انسدادی ریوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران