رویکردهای جدید در درمان علتی استئوآرتریت زانو

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار گروه روماتولوژی، دپارتمان داخلی، بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران