کلیات درمان اختلالات اضطرابی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

روانپزشک، استادیار، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران