برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران