پیشینه پارسی؛ دانش پزشکی در ایران باستان (شهر سوخته)

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران