شوراهای حل اختلاف رسیدگی به شکایات پزشکی، مأمنی برای کسب رضایت و اعتماد طرفین

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

متخصص پزشکی قانونی، مرکز سم‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران