آشنایی با مفاد و مقررات قانونی مالیات بر درآمد مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر حقوق حقوق‌بگیران

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

مشاور مالیاتی، سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران