رویکرد به درد و تب بعد از زایمان توسط پزشکان عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار گروه زنان، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران