دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-64 

مقاله علمی-پژوهشی

بررسی دانش، نگرش و عملکرد پزشکان شاغل در نهاد‌های دولتی

صفحه 2-7

ملیحه میرشه‌پناه؛ رضا افشاری؛ عباس زوار


بررسی انواع بحران و پاسخ مناسب سیستم بهداشتی به آنها

صفحه 8-11

شاپور بدیعی اول؛ یلدا روانشاد؛ انوش آذرفر؛ پرویز فقهی


بررسی سه‌ساله از دعاوی خطاهای ارتوپدی ثبت‌شده در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد

صفحه 21-24

سحر محمدنبی‌زاده؛ علی بیرجندی نژاد؛ سید هادی موسوی محمدی؛ محمد اسدی


مقاله مروری

بسترسازی برای پزشکی از راه دور، ضرورت قرن بیست و یکم

صفحه 25-27

محمد نژادکمالی؛ کامبیز بهاءالدین بیگی


بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

گوشه‌هایی از ایثار و فداکاری‌های جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس

صفحه 42-42

دفتر تحریریه