پلی نوروپاتی دیابتی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فلوشیپ بیماری‌های نوروموسکولار و الکترومیوگرافی، دانشیار بیماری های مغز و اعصاب، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران