کنترل قند خون در بیماران دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فوق تخصص غدد، استادیار گروه بیماری های داخلی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران