دو موضوع مهم در مورد تغذیه نوزادان با شیر مادر

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 مدیر گروه تخصصی سلامت خانواده و جمعیت، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مدیر گروه نوزادان، کودکان و ترویج تغذیه با شیرمادر، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران