علل شایع مراجعه به مطبهای روانپزشکان

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

روانپزشک و مشاور خانواده، مدرس دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران