گوشه‌هایی از ایثار و فداکاری‌های جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس

نوع مقاله : بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران