آشنایی با انجمن‌های علمی - تخصصی جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

مسئول پیگیری امور کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران