برخی اقدامات صورت‌گرفته در جهت پیشگیری و کنترل ویروس نقص ایمنی انسان در کشور

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، مشهد، ایران