رعایت سلامت معنوی؛ یک ضرورت بین‌المللی پزشکی

نوع مقاله : سرمقاله

نویسنده

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، گروه علوم پایه، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها