بررسی میزان استفاده از بسته بیمه‌ی خدمات پایه دندانپزشکی در مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دندانپزشک، مشهد، ایران

4 مرکزتحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: در ایران، افراد تحت پوشش بیمه، دسترسی به بسته پایه خدمات دندانپزشکی را دارند. از طرفی، نیازهای برآورده‌نشده‌ی زیادی در زمینه سلامت دهان و دندان در کشور گزارش شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان استفاده از بسته بیمه خدمات پایه دندانپزشکی در مراجعین به مراکز بهداشتی - درمانی شهر مشهد در سال 1390 بود.
روش‌ها: در این مطالعه مقطعی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای،1200 نفر از مراجعین به مراکز بهداشتی - درمانی مشهد مورد مصاحبه قرار گرفتند و متغیرهای سن، میزان تحصیلات، نام بیمه سلامت و خدمات دندانپزشکی دریافت‌شده با دفترچه بیمه درسال منتهی به مطالعه با کمک نرم افزار  SPSS و آزمونهای آماری کای دو و من ویتنی بررسی شدند.
یافته‌ها: از میان 1200 نفر مورد مطالعه، 1094 نفر (91%) تحت پوشـش بیمه سلامـت بودند. 258 نفر(23.5%) به انواع خدمات پایه دندانپزشکی در سال گذشته دسترسی پیدا کرده بودند. زنان در مقایسه با مردان، به طور معنی‌داری خدمات دندانپزشکی بیشتری را دریافت نموده‌ بودند (0.03 = P). نوع خدمت دریافتی به سطح تحصیلات بستگی داشت (0.001 = P)، به طوری که در افراد با تحصیلات پایین‌تر یا بیسواد کشیدن دندان و پروتز دندانی شایع‌تر بود. گروه سنی 51 سال و بالاتر، از بسته بیمه خدمات پایه دندانپزشکی کمتر استفاده کرده بودند (0.04 = P). فراوانی خدمات دندانپزشکی دریافت‌شده در افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نسبت به دیگر سازمانهای بیمه‌گر بیشتر بود (0.001 > P).
نتیجه‌گیری: با وجود پوشش بیمه‌ای مناسب، میزان استفاده از بسته بیمه خدمات پایه دندانپزشکی کم می‌باشد، لذا لازم است علت عدم استقبال مردم از بسته بیمه پایه خدمات دندانپزشکی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها