درمان درماتیت آتوپیک در اطفال

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

استاد بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران